Hoppa till innehåll

Riksdagsvalet 2023: åtgärder för att rädda Östersjön

Världen är instabil och Östersjöns säkerhet är ifrågasatt. Skyddet av havsnaturen kan och får inte bli överkört av geopolitiken. Östersjöregionens unika natur förtjänar fortfarande vår uppmärksamhet, och det framgångsrika arbetet för att rädda Östersjön måste fortsätta.

Målet för John Nurminens Stiftelse är att i regeringsprogrammet 2023–2027 få in åtgärder för att förbättra situationen i Skärgårdshavet. Senast 2027 måste belastningen från jordbruket i Skärgårdshavets avrinningsområde fås bort från den Hot Spot-lista som Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) upprätthåller.

Östersjön är en indikator på klimatförändringen och naturförlusten

Övergödning är fortfarande Östersjöns största problem. Läget är särskilt illa i Skärgårdshavsområdet, men övergödningen fortskrider också i Bottenviken.

Ju längre klimatförändringen utvecklas, desto häftigare blir övergödningen.

John Nurminens Stiftelse genomför åtgärder för grön omställning och blå ekonomi, vilka minskar den näringsbelastning som orsakar övergödningen.

John Nurminens Stiftelses valteman 2023–2027

För att rädda Östersjön måste näringsbelastningen som rinner ut i havet minskas effektivt, särskilt från jordbruket eftersom dess andel är 70 procent av den fosforbelastning som orsakar övergödning i havet, i Skärgårdshavet upp till 87 procent.

Återvinning av gödsel

 • återvinning av näringsämnen i gödsel från gårdar som fokuserar på husdjursproduktion till områden som domineras av växtproduktion
 • nationellt stöd för att korrigera den näringsobalans som orsakas av regional ackumulering av gödselfosfor
 • stöd till överföring av näringsämnen i gödsel för att förbättra tillståndet i Östersjön och inlandsvattnen, och för att grön omställning och ett självförsörjande jordbruk ska vara möjliga

Gipsbehandling av åkrar

 • fortsättningsfinansiering av permanent karaktär även under 2024 för gipsbehandling av åkrar som omedelbart minskar fosforutsläppen från jordbruket
 • ett finansieringsprogram för att säkerställa verkställandet av effektiva vattenskyddsåtgärder, såsom gipsbehandling

Återvinning av rötrester från biogasproduktion

 • införa ett krav på bearbetning av rötrester i miljötillståndsvillkoren för biogasanläggningar, vilket skulle göra det möjligt att transportera näringsämnen längre bort från områden med näringsöverskott

Användning av förnybar biomassa

 • ett stödsystem för hållbar och lönsam användning av snabbt förnybar biomassa, såsom vass, för att ersätta torv
 • fortsättningsfinansiering av program för att utveckla vasslåtter och vidareanvändning av vassmassa

Naturförlustens fortskridande kan ses i Östersjön. För att värna om den biologiska mångfalden i havsnaturen är åtgärder som minskar övergödningen av havet viktiga. Även skadliga ämnen och effekterna av klimatförändringen ökar trycket på havsnaturen. Den marina miljöns värdefulla naturtyper behöver skyddas.

Verkställandet av biodiversitetsstrategin

 • 30 procent av Östersjöns undervattensnatur bör skyddas och av detta bör 1/3 vara strikt skyddat senast år 2030
 • tillräcklig finansiering måste säkerställas för verkställandet av biodiversitetsstrategin

Minska övergödningen

 • inrikta skyddet av havsnaturen särskilt på de ekologiskt mest värdefulla undervattensnaturområden som har identifierats i kartläggningar av havsnaturen
 • fortsättningsfinansiering av HELMI-programmet, som finansierar förbättring av strandmiljöer samt vasslåtter
 • fortsättningsfinansiering av effektiva vattenskyddsåtgärder för att minska övergödningen i Östersjön.

Sök