Hyppää sisältöön

Eduskuntavaalit 2023: toimet Itämeren pelastamiseksi

Maailma on epävakaa, ja Itämeren turvallisuus on kyseenalaistettu. Meriluonnon suojelu ei voi eikä saa jäädä geopolitiikan jalkoihin. Itämeren alueen ainutlaatuinen luonto ansaitsee edelleen huomiomme ja tuloksellista Itämeren pelastamistyötä on jatkettava.

John Nurmisen Säätiön tavoitteena on saada hallitusohjelmaan 2023-2027 toimenpiteitä Saaristomeren tilanteen parantamiseksi. Vuoteen 2027 mennessä Saaristomeren valuma-alueen maatalouden kuormitus tulee saada pois Itämeren suojelukomission (HELCOM) Hot Spot -listalta.

Itämeri on ilmastonmuutoksen ja luontokadon mittari

Itämeren suurin ongelma on edelleen rehevöityminen. Erityisen huono tilanne on Saaristomeren alueella, mutta rehevöityminen etenee myös Pohjanlahdella.

Mitä pidemmälle ilmastonmuutos kehittyy, sitä rajumpaa rehevöityminen on.

John Nurmisen Säätiö toteuttaa vihreän siirtymän ja sinisen talouden toimenpiteitä, jotka vähentävät rehevöitymistä aiheuttavaa ravinnekuormaa.

John Nurmisen Säätiön vaaliteemat 2023-2027

Itämeren pelastamiseksi mereen valuvaa ravinnekuormaa on leikattava tehokkaasti erityisesti maataloudesta, sillä sen osuus merta rehevöittävästä fosforikuormituksesta on 70 %, Saaristomerellä jopa 87%.

Lantakierrätys

 • lantaravinteiden kierrätys kotieläintuotantoon keskittyviltä tiloilta kasvintuotantovaltaisille alueille
 • kansallinen tuki korjaamaan lantafosforin alueellisen kertymisen aiheuttama ravinne-epätasapaino
 • tuki lantaravinteiden siirrolle, jotta Itämeren ja sisävesien tila paranee, ja vihreä siirtymä sekä omavarainen maatalous ovat mahdollisia

Peltojen kipsikäsittely

 • pysyväluonteinen jatkorahoitus myös vuoden 2024 maatalouden fosforipäästöjä välittömästi vähentävälle peltojen kipsikäsittelylle
 • rahoitusohjelma, jolla turvataan tehokkaiden vesiensuojelutoimien, kuten kipsikäsittely, toimeenpano

Biokaasutuotannon mädätteiden kierrätys

 • biokaasulaitosten ympäristölupaehtoihin vaatimus mädätteiden prosessoinnista, mikä mahdollistaisi ravinteiden kuljettamisen kauemmas ravinneylijäämäisiltä alueilta

Uusiutuvien biomassojen käyttö

 • tukijärjestelmä turvetta korvaavien nopeasti uusiutuvien biomassojen, kuten ruo’on, kestävälle ja kannattavalle käytölle
 • jatkorahoitus ruovikoiden niittoa ja ruokomassan jatkokäyttöä kehittäville ohjelmille

Luontokadon eteneminen näkyy Itämeressä. Meriluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi meren rehevöitymistä vähentävät toimet ovat tärkeitä. Myös haitalliset aineet ja ilmastonmuutoksen vaikutukset lisäävät meriluontoon kohdistuvia paineita. Meriympäristön arvokkaat luontotyypit tarvitsevat suojelua.

Biodiversiteettistrategian toimeenpano

 • 30 % Itämeren vedenalaisesta luonnosta suojeltava ja tästä 1/3 tulisi olla tiukasti suojeltua vuoteen 2030 mennessä
 • riittävä rahoitus varmistettava biodiversiteettistrategian toimeenpanoon

Rehevöitymisen vähentäminen

 • meriluonnon suojelun kohdentaminen erityisesti ekologisesti arvokkaimmille vedenalaisille luontoalueille, jotka on tunnistettu meriluonnon kartoituksissa
 • jatkorahoitus rantaympäristöjen parantamista ja ruovikoiden niittoa rahoittavalle HELMI-ohjelmalle
 • jatkorahoitus Itämeren rehevöitymistä vähentäville, tehokkaille vesiensuojelutoimille.

Lue lisää Eduskuntavaalit 2023 -teemoistamme

Itämeri-eduskuntavaalipaneeli
Uutinen
Itämeren tila ja keinot sen pelastamiseksi tunnetaan – seuraavalla vaalikaudella tarvitaan tekoja
Levää Itämeren pohjassa
Uutinen
Eduskuntavaalit 2023: Meriluonnon suojelu on kriisin keskelläkin ajankohtaista
Maatila ylhäältä kuvattuna
Uutinen
Eduskuntavaalit 2023: Ravinteiden kierto auttaisi sekä Itämerta että huoltovarmuutta

Haku