Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Östersjö-media
Alla talloljeaktörer i Finland åtar sig att förhindra utsläpp av tallolja i Östersjön

Alla talloljeaktörer i Finland åtar sig att förhindra utsläpp av tallolja i Östersjön

Säiliöalus satamassa
Talloljetankfartyg som lossar sin last i hamnar i Finland släpper inte längre ut tallolja i Östersjön. Foto: Ville-Veikko Intovuori

Mer information

Eeva Tähtikarhu Projektchef, vid föräldraledighet

Jyrki Vähätalo
Specialsakkunnig
Traficom
jyrki.vahatalo@traficom.fi
+358 29 534 6470

Samarbetet mellan John Nurminens Stiftelse, Transport- och kommunikationsverket Traficom och företag inom den kemiska industrin har resulterat i att alla talloljeaktörer i Finland åtagit sig att förhindra att tallolja släpps ut i Östersjön i samband med tanktvätt.

I takt med att bioproduktindustrin vuxit har transporten av tallolja i Östersjön ökat kraftigt. Samtidigt har tallolja identifierats som en av de kemikalier som kan utgöra en risk för den marina naturen.

Enligt internationell lagstiftning får tankfartyg som transporterar tallolja tömma sina tvättvattentankar till havs, vilket kan resultera i att flera hundra liter tallolja vid varje tömning rinner ut med tvättvatten i det marina ekosystemet. Talloljan och de skadliga ämnena i denna kan skada de marina organismerna. Vid tömning av tvättvatten ska fartyget befinna sig på minst 12 sjömils (cirka 22 kilometer) avstånd från den närmaste stranden och på ett ställe där havsdjupet är minst 25 meter.

”I praktiken innebär detta att tömningen av tvättvatten har koncentrerats till ett mycket litet havsområde i exempelvis den livligt trafikerade, men grunda Finska viken. Om det inte är möjligt att tömma tanken i hamn, och tömningen inte övervakas, kan relativt stora mängder tallolja rinna ut i havet under tvätten”, säger Jyrki Vähätalo, specialsakkunnig vid Traficom.

Alla finländska talloljeaktörer har åtagit sig att minska utsläppen av tvättvatten

I John Nurminens Stiftelses och Trafik- och kommunikationsverket Traficoms gemensamma projekt Kemikaliefartyg kartlades vilka av de skadliga kemikalier som transporteras med tankfartyg till Finland som genom tanktvättvatten kan utgöra den största risken för den marina miljön samtidigt som lösningar söktes för att minska dessa utsläpp.

”Ett konkret steg mot ett renare Östersjön togs när alla talloljeaktörer i Finland samlades för att tillsammans begrunda de bästa lösningarna för att behandla talloljehaltigt tvättvatten i land. Vissa företag hade redan fungerande lösningar för detta”, säger projektchef Eeva Tähtikarhu från John Nurminens Stiftelse.

Tallolja används som råvara i olika kemiska industriprodukter, såsom tvättmedel, lim, målfärger och biobränslen. Finlands egen talloljeproduktion räcker inte till för våra raffinaderiers behov, utan råtallolja skeppas till Finland från flera olika länder. Till Finland importeras allt större volymer av tallolja, och inom talloljebranschen har man konstaterat att det behövs samarbete för att kunna hindra att lastrester rinner ut i havet.

Alla stora talloljeaktörer i Finland har deltagit i samarbetet: Fintoil i Fredrikshamn, Kraton Chemicals i Uleåborg, Forchem i Raumo och UPM i Villmanstrand, till vilka tallolja importeras via Kotka hamn.

“Vi var glada över att alla talloljeraffinaderiföretag förband sig till ansvarsfull hantering av tvättvatten i land, för att förhindra utsläpp av tallolja i Östersjön från talloljetankfartyg som lossar sin last i finska hamnar”, säger Tähtikarhu.

”Det är särskilt viktigt för oss på UPM att se till att hela vår värdekedja är så miljövänlig som möjligt. Detta projekt tar vår verksamhet ett steg mot det bättre när vi ser till att alla UPM:s fartyg som fraktar tallolja förtvättas i hamnen och att tvättvattnet hanteras ansvarsfullt”, berättar Maarit Mäkinen, ansvarig för leveranskedjorna för UPM:s biobränslen.

Följande mål är att stoppa talloljeutsläpp i hela Östersjöregionen

Nu när talloljeproblemet har lösts för Finlands del har John Nurminens Stiftelse som mål att stoppa utsläppen av talloljehaltigt tvättvatten i havet i hela Östersjöregionen.

Förutom till Finland importeras också mycket tallolja till Sverige. Med tvättvattnet från ett svenskt tankfartyg spred sig förra året tallolja i Bottenhavet där den bildade en 200 kilometer lång och 500 meter bred oljeflotte.

Stiftelsen har med Trafikverket i Sverige och den svenska organisationen Coalition Clean Baltic inlett ett samarbete där målet är att även svenska talloljeraffinaderier ska hantera tvättvatten i land.

”Vi samarbetar med myndigheterna och våra internationella partner för att i fortsättningen införa striktare begränsningar av talloljeutsläpp i Östersjön i samband med tanktvätt, men det tar tid att ändra den internationella regleringen. Därför är det mycket viktigt att ansvarsfulla företag redan i detta skede förbinder sig till åtgärder som överstiger de lagstadgade minimigränserna”, säger Ulla Rosenström direktör för havsmiljön vid John Nurminens Stiftelse.

Läs mer om Kemikaliefartygsprojektet:

Säiliöalus satamassa
Projekt
Kemikaliefartygsprojekt

Vi minskar utsläppen av skadliga ämnen till Östersjön då kemikaliefartyg rengör sina tankar.

Senaste nyheter

Sök