Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Projekt
Gattjina avlopp projektet

Gattjina avlopp projektet

Anläggningen för kemisk fosforavskiljning som John Nurminens Stiftelse levererade till vattenverket i Gattjina år 2015 togs i bruk vid avloppsreningsverket i Gattjina i november 2015. Efter detta innehåller avloppsvattnet som lämnar vattenverket fosfor på den nivå som rekommenderas av skyddskommissionen för Östersjön HELCOM (0,5 mg P/l).

Mål
Effektiv borttagning av näringsämnen vid avloppsreningsverket i Gattjina.
Tidsplan
2009–2020
Status
Projektet har avslutats.
Plats
Gattjina

Gattjina som ligger sydväst om S:t Petersburg har cirka 80 000 invånare. Stadens avloppsvatten avleds till Izhora-floden som rinner ut i Finska viken via Neva. Stiftelsens samarbete med vattenverket i Gattjina inleddes 2009. I februari 2010 undertecknades en avsiktsförklaring för effektiverad fosforavskiljning i stadens reningsverk.  År 2011 finansierade stiftelsen en teknisk plan och anbudshandlingar för fosforavskiljningen vid reningsverket i Gattjina. Stiftelsens styrelse godkände projektet för finansiering år 2012. År 2013 undertecknades ett finansieringsavtal för projektet med vattenverket i Gattjina.

Arbetet med att installera och bygga fosforreningssystemet utfördes under 2015. I projektet som utförts i samarbete mellan vattenverket i Gattjina och John Nurminens Stiftelse har stiftelsen ansvarat för anskaffningen av utrustning för fosforavskiljning och vattenverket för kostnader för installering, byggarbete och lokal planering.

Den kemikalietank som behövs för den kemiska fosforavskiljningen kostade cirka 100 000 euro och har finansierats med stiftelsens kampanj Horisonten som inleddes år 2013. I kampanjen samlade man in individuella donationer till konstverket Horisonten som finns på Busholmen.

Samarbetspartner och finansiärer inom projektet är utöver vattenverket och stiftelsen NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation), SIDA (Swedish International Development Agency) och NDEP (Northern Dimension Environmental Partnership), som fullföljer den biologiska avskiljningen av näringsämnen vid reningsverket i Gattjina innan slutet av 2020. Med hjälp av biologisk avskiljning av näringsämnen kan man utöver att stödja fosforavskiljningen vid reningsverket även avskilja kväve från avloppsvatten på ett mer effektivt sätt.

Projektet i Gattjina har minskat den årliga fosforbelastningen på Finska viken med 25–30 ton. Mängden motsvarar de årliga fosforutsläppen i avloppsvattnet från vattenreningsverket i Viksbacka i Helsingfors.

Fosforreningen av avloppsvattnet i Gattjina var en logisk fortsättning på stiftelsens arbete för rengöring av Finska viken i S:t Petersburg, eftersom det är fråga om den näst största staden i Leningradområdet. Fosforavskiljningen i Gattjina var således det mest effektiva sättet att minska näringsbelastningen på Finska viken och i och med detta algblomningen i området.

Sök