Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Projekt
Gipsprojektet för Vanda å

Gipsprojektet för Vanda å

Syftet för projektet var att behandla 3 500 hektar åker med gips år 2018–2020 och försnabba ibruktagningen av gips i hela avrinningsområdet för Östersjön. Gipsbehandling minskar erosionen och innebär en omedelbar minskning av den eutrofierande fosforbelastningen på vattendragen.

Tavoite
3500 hektar åkrar behandlad med gips
Aikataulu
2018–2020
Tilanne
Över 3600 hektar åkrar behandlad med gips.
Yhteistyökumppanit
Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen rf, Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral.
Lokaatio
Finland, Vanda
Kipsilastia tyhjennetään pellolle. Kuvassa traktori ja taustalla metsää.
Kuva: Kirsi Kurki-Miettinen

Inom ramen för gipsprojektet för Vanda å gipsbehandlades över 3 600 hektar åkrar i Vanda ås avrinningsområde under åren 2018–2020. Åtgärden minskar belastningen av näringsämnen och fasta partiklar i Vanda å och Finska viken och förbättrar därmed vattendragens ekologiska tillstånd och rekreationsvärde. Vanda å är en öringälv och ett viktigt rekreationsområde för många invånare i huvudstadsregionen. Gipsbehandling visade sig vara en billig vattenskyddsåtgärd och kommer även framöver att behövas för att minska näringsbelastningen på Östersjön.

Syftet med projektet var att minska belastningen på Vanda å och Gammelstadsviken genom att gipsbehandla upp till 3 500 hektar åkermark under 2018–2020: under fem år ska fosforbelastningen minska med cirka tio ton och belastningen av fasta partiklar med cirka fem tusen ton. Projektet gav dessutom mer information om gipsbehandlingens effekter på vattenkvaliteten och fiskbestånden och spred information om gipsbehandling som vattenskyddsmetod.

Gipsprojektet för Vanda å genomfördes av John Nurminens Stiftelse, Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen rf, Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral. Projektet finansierades av stiftelsens privata donatorer, Euroclear, Yara och av miljöministeriet inom ramen för åtgärdsprogram i vatten- och havsvården i Finland samt av miljöministeriets spetsprojekt ”Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts”. Den totala budgeten för projektet, inklusive den donerade gipsen, var cirka 1,4 miljoner euro. Finansiering för gipsbehandling har också sökts via crowdfunding-plattformen Nutribute. Läs mer om vad man uppnådde med projektet i sammanfattning av slutrapporten, som du hittar via denna länk.

Pasi Valkama, forskare vid Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen, demonstrerade gipsbehandlingens effekt på vattnets grumlighet vid ett åkerrensevenemang 27.9.2019 i Nurmijärvi. Foto: Ilkka Vuorinen

Gipsbehandling

Vid gipsbehandling sprider man fyra ton jordförbättringsgips per hektar åkermark. I projektet genomfördes gipsspridningen på hösten efter tröskningen. Gips, dvs. kalciumsulfat, löser sig i åkermarken och förbättrar jordens grynstruktur och bidrar till att fosfor binds till jordpartiklar. Erosionen samt urlakningen av fosfor och organiskt kol minskar, vilket gör avrinningsvattnet klarare och förhindrar övergödning av vattendragen. Fosforn stannar emellertid kvar i jordmånen i en form som kan användas av växter. Gipsens effekt varar ungefär fem år.

Det mesta av den gips som användes var återvunnen gips som uppstår vid produktion av fosforsyra och som Yara donerade till projektet. Som en del av projektet genomfördes även ett småskaligt pilotprojekt med naturgips på cirka 80 hektar åkermark. Sammanlagt deltog 76 gårdar i gipsprojektet för Vanda å, förutom privata jordbrukare även två städer och en läroanstalt.

En åker behandlas med gips 27.9.2019 i Nurmijärvi. Foto: Ilkka Vuorinen

Uppföljningar

I gipsprojektet för Vanda å omfattade uppföljningen av miljökonsekvenser övervakning av kvaliteten på avrinningsvatten och studier av fiskbestånden. Uppföljningarna genomfördes av Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen. Gipsens effekt på belastningen av fasta partiklar och fosfor och på urlakning av organiskt material studerades i Lepsämänjoki ås avrinningsområde genom automatisk uppföljning av vattenkvalitet samt vattenprover. Förändringen av fosforbelastningen för Vanda ås hela avrinningsområde efter gipsbehandlingen bedömdes utifrån de resultat som erhållits från uppföljningsområdet. Åren 2018–2025 kommer den nu utförda gipsbehandlingen att minska belastningen på Vanda å och därmed på Finska viken med cirka 9 500 kg fosfor och cirka 4 100 ton fasta partiklar.

De eventuella effekterna på fiskbestånden studerades genom romkläckningsförsök och elprovfiske. Baserat på studien befanns gipsbehandlingen inte ha någon effekt på fiskbestånden. Läs mer i Matias Hyrskys pro gradu-avhandling i publikationsserien för Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen (VHVSY).

Projektfaser

Med hjälp av jordförbättringsgips kunde gipsprojektet för Vanda å minska urlakningen av näringsämnen från över 3 600 hektar åkermark. Dessutom testades gipsbehandling även i Borgå ås avrinningsområde.

 • Kvaliteten och kvantiteten på avrinningsvattnet uppmättes under hela projektet vid mätpunkten vid Lepsämänjoki. Gipsen konstaterades minska belastningen av fasta partiklar och fosfor även under de milda och regniga och därigenom mycket belastande omständigheterna i början av 2020.
 • Matias Hyrskys pro gradu-avhandling som bygger på undersökningar av fiskbestånd i projektet publicerades i VHVSY:s publikationsserie.
 • År 2018 spreds gips på totalt 1 070 hektar vid Vanda å (73 hektar i Borgå), år 2019 på över 2120 hektar och år 2020 på 420 hektar.
 • År 2020 testades spridning av naturgips på åkrarna hos fyra ekologiska odlare.
 • På hösten 2019 ordnades en fototävling för lågstadieelever.
 • Projektet ordnade flera informationstillfällen för jordbrukare och åkerrensevenemang för intressentgrupper och media. Kolla in gipslöftena från de politiker som deltog hösten 2019 på vår YouTube-kanal (på finska).
 • Yara donerade den mängd gips som behövdes för gipsbehandling hösten 2019 och 2020. 
 • Euroclear donerade 25 000 euro till gipsprojektet för Vanda å på sin jubileumsdag. 
 • Gipsbehandlingen vid Borgå å finansierades av Borgå vatten, som neutraliserade sitt eget näringsavtryck genom att stödja projektet.
 • Även allmänheten kunde delta i arbetet för att rädda Vanda å, så en crowdfunding-kampanj startades för projektet.
 • Projektet avslutades med ett slutwebbinarium i december 2020 och publiceringen av en slutrapport. Läs på sammanfattningen av slutrapporten.

Hankkeeseen liittyvät materiaalit

Yhteistyössä

Hankkeeseen liittyvät uutiset

Haluatko pysyä kartalla Itämeren tilasta?

Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet ensimmäisenä Itämeri-aiheisista tapahtumista, säätiön hankkeiden etenemisestä, merellisistä julkaisuista ja muista kiinnostavista sisällöistä.

Lue seuraavaksi

Sök