Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Östersjö-media
John Nurminens Stiftelse erbjuder bidrag för nyttoanvändning av vass

John Nurminens Stiftelse erbjuder bidrag för nyttoanvändning av vass

Rannikkoruoho läheltä kuvattuna
Foto: Helmi Pörhölä

Mer information

Maija Salmiovirta Projektchef, på studieledig

Övergödningen av våra havsvikar och minskningen av strandbeten visar sig på många platser vid kusten i form av ensidiga vassbestånd som har spridit sig över hundratals hektar. Strandnaturens biologiska mångfald, och i synnerhet livsbetingelserna för fisk- och fågelbestånden, kan förbättras genom att man slår vassen. När den slagna vassen samlas in, avlägsnas också övergödande näringsämnen från stränderna tillsammans med växtligheten. Vass kan till exempel utnyttjas i odlingsplattformar, som strö eller som byggmaterial.

I vårt Vassprojekt för kusten erbjuder vi stöd till partnerkommuner, byaföreningar och andra lokala aktörer som är intresserade av att genomföra ett vasslåtterprojekt där vass samlas in för nyttoanvändning. För att täcka kostnaderna för insamling och mellanlagring betalar stiftelsen ett bidrag på 620 € per hektar vass som slås och samlas in. En förutsättning är att slåtterområdet är minst 4 ha och att slåttern sker vid havskusten. Dessutom måste det vara möjligt att krossa och samla vassen på en mellanlagringsplats vid sidan av en väg, där den kan hämtas med lastbil. Vi söker efter den lämpligaste metoden för att utnyttja vassen från slåtterplatsen, och vi ser till att vassen hämtas när slåttern är avslutad.

Dessutom är det möjligt att ansöka om bidrag för kostnaderna för slåttern, till exempel genom en ansökan om vattenvårdsbidrag till NTM-centralen. Bidraget från NTM-centralen täcker i allmänhet 50 % av slåtterkostnaderna. Ansökningstiden för nästa års bidrag går ut 30.11.2022. Information om finansiering kan också fås från lokala Leader-grupper, kommuner, stiftelser och andra aktörer i regionen som finansierar miljöprojekt.

Tips för att gå vidare med slåtterprojekt:

  1. Samla berörda parter (markägare, grannar, delägarkretsen) och planera slåtterns omfattning och metoden för genomförandet
  2. Skaffa tillstånd från markägarna
  3. Gör en anmälan om slåtter till NTM-centralen eller ansök om slåttertillstånd (för slåtter som utförs i naturreservat)
  4. Ansök om finansiering (t.ex. NTM, Leader, kommunen)
  5. Kontakta John Nurminens Stiftelse för anordnande av nyttoanvändning och för att erhålla uppsamlingsbidrag
  6. Fatta ett slutgiltigt beslut om genomförande av projektet när finansieringen har blivit klar
  7. Planera logistiken för vassuppsamlingen (vägförbindelse, lagringsplats etc.) och ta in anbud från slåtterentreprenörer
  8. Teckna ett avtal med John Nurminens Stiftelse om insamling av vass
  9. Genomför vasslåttern och transportera vassen till ett överenskommet mellanlager intill en väg
  10. Rapportera om genomförandet av projektet för utbetalning av bidrag

Om du planerar en slåtter, bekanta dig också med spelreglerna för genomförande av hållbar slåtter.

Tips från experter och delägarnas erfarenheter av genomförande av slåtterprojekt hittar du i inspelningen av vårt webbinarium Rantaruovikot hyötykäyttöön nedan (på finska).

Läs mer

Sök