Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Projekt
GYPREG-projektet

GYPREG-projektet

Gipsbehandling av åkrar har visat sig vara ett effektivt sätt att minska näringsbelastningen från jordbruket till Östersjön. I GYPREG-projektet främjar vi gipsbehandling av fält i kuststaterna i Östersjön och stödjer en bredare användning av metoden.

Mål
Minska näringsutsläppen från jordbruket till Östersjön genom att öka gipsbehandlingen av åkrarna i kuststaterna kring Östersjön och genom att stödja ett brett införande av gipsbehandling.
Tidsplan
2023–2026
Status
Projektet har startat
Samarbetspartner
Finlands miljöcentral, Latvian Institute of Aquatic Ecology, Farmers’ Parliament (Lettland) Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Institute of Technology and Life Sciences – National Research Institute (Polen), Research Institutes of Sweden, Race for the Baltic (Sverige)
Plats
Finland, Sverige, Litauen, Lettland, Polen
traktori levittää kipsiä pellolle
Studier har visat att gipsbehandling av åkrar effektivt minskar fosforutsläppen. Bild: Ilkka Vuorinen

Mer information:

Hur hjälper gipsbehandling av åkrar Östersjön?

Det största problemet som Östersjön står inför är övergödning. För närvarande kommer den största delen av fosforbelastningen som eutrofierar havet från jordbruket, där fosfor läcker ut från åkrarna till vattendrag och Östersjön.

Gips, eller kalciumsulfat, förbättrar markens kornstruktur och bidrar till att binda fosfor i marken. När fosforn binds i marken minskar urlakningen till vattendrag. Gips minskar också jorderosionen och urlakningen av fasta partiklar och organiskt kol till vattendrag.

Studier har visat att gipsbehandling av åkrar effektivt minskar fosforutsläppen: det halverar till och med mängden fosfor och fasta ämnen som kommer ut i vattendragen. Effekten på marken varar i cirka fem år.    

Gipsbehandling in på världskartan  

I Finland har gipsbehandlingens effekter på mark, grödor och vattendrag studerats och 52 000 hektar fält har redan behandlats med gips. Gipsbehandling av åkrar har konstaterats vara effektiv och har inkluderats som en åtgärd i statens program för effektiverat vattenskydd. I de andra Östersjöländerna är gipsbehandling dock dåligt känt och har inte urskilts som ett effektivt sätt att skydda Östersjön. 

Inom ramen för GYPREG-projektet studeras och testas gipsbehandling i Sverige, Lettland, Litauen och Polen. I projektet, som leds av Finlands miljöcentral, deltar John Nurminens Stiftelse från Finland och sex andra aktörer från målländerna. Projektet finansieras av EU:s Interreg Baltic Sea Region program, som finansierar gränsöverskridande samarbetsprojekt för att förbättra tillståndet i kust- och havsmiljön. Projektet innebär ett nära samarbete mellan olika aktörer i målländerna inom både miljö- och jordbrukssektorn. Målet är att identifiera en lämplig metod och gränsvillkor för gipsbehandling av åkrar i varje målland och region och att pilottesta metoden med jordbrukare. Man kommer att söka landspecifika lösningar på frågor som rör kostnaden för gipsbehandling, tillgången på gips och lagstiftning.

John Nurminens Stiftelses roll i projektet är att främja utbyggnaden av gipsbehandling på Åland och att stödja införandet av metoden i andra länder i Östersjöregionen.

Projektet syftar till att öka användningen av en vattenskyddsmetod som har visat sig vara effektiv och därmed också kan hjälpa EU:s medlemsstater att uppfylla sina skyldigheter enligt EU:s ramdirektiv för vatten och direktivet om marin och maritim säkerhet samt HELCOM:s mål att uppnå god status för Östersjöns kustvatten senast 2030.  Erfarenheter och resultat från projektet kommer att utnyttjas, till exempel i policyrekommendationer och utbildningsmaterial. 

Finansiering

Baltic Sea Region programme logo

Relaterade nyheter

Sök