Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Projekt
Avledning av dikesvatten

Avledning av dikesvatten

Den mest effektiva vattenvårdsmetoden inom skogsbruk är att avleda vattnet från ett dikat område till en torvmark. I projektet Avledning av dikesvatten, renar vi vatten i dikade skogsområden genom att leda det till uttorkade torvmarker som är orörda eller skall restaureras. Projektet genomförs i samarbete med Tapio och Iin Micropolis.

Mål
Att förbättra vattenvården inom skogsbruket och minska belastningen på vattendragen från de utdikade skogsområdena genom avledning av dikesvatten samt främja en utökad användning av metoden.
Tidsplan
2023–2025
Status
Planer och avtal för genomförandet av de fyra avledningsplatser för vatten har slutförts.
Plats
Finland
Samarbetspartner
Tapio, Iin Micropolis

Lisätietoja:

Jouko Lehtoviita
Senior Advisor
Tapio Palvelut Oy
tfn + 358 40 586 2134
jouko.lehtoviita@tapio.fi

Lauri Rantala
Iijoki utvecklingskoordinator
Iin Micropolis Oy
tfn 040 647 5475
lauri.rantala@micropolis.fi

Jouni Tanskanen
Projektchef
Iin Micropolis Oy
tfn 040 554 9273
jouni.tanskanen@micropolis.fi

Dikning av torvmarker belastar Östersjön

  • En fjärdedel av Finlands trädbestånd växer på torvmarker, det vill säga myrar. För att frigöra skogsmark till skogsbruket, utdikades torvmarker i snabb takt på 1960- och 1970-talet.
  • Torvmarker har dränerats till skogar genom att gräva diken. Dikena leder ut vattnet i vattendrag, som slutligen mynnar ut i Östersjön. Östersjöns avrinningsområde täcker nästan hela Finland med undantag för nordligaste Lappland.
  • Skogsbrukets största källa till belastning på vattendragen är de gamla dikningsområdena, som frigör näringsämnen, fasta partiklar och humus när torven bryts ned. I Östersjön är eutrofiering orsakad av ett överskott av näringsämnen ett stort problem som påskyndar förlusten av biologisk mångfald under ytan. Utöver eutrofiering gör ämnen som läcker ut från dikningsområden att vattnet färgas brunt.

Vattenavledning bidrar till att minska skogsbrukets utsläpp i vattendrag

Vattenavledning innebär att vatten från skogsdiken leds till ett tillräckligt stort, odikat område såsom orörd eller restaurerad torvmark, för att renas. Torvmarkens vegetation och yttorv fångar upp de näringsämnen och fasta partiklar som finns i dikesvattnet.

Utöver vattenvård främjar vattenavledning även klimatet och den biologiska mångfalden. Även orörda och skyddade torvmarker torkar ut om det vatten som naturligt rinner ut i dem leds till dikena i de omgivande skogsbruksområdena. Genom att återföra vatten till torvmarkerna förbättras den biologiska mångfalden i torvmarksnaturen och nedbrytningen av torv stävjas.  Vattenavledning gynnar således inte bara älvar, sjöar och Östersjön utan också den biologiska mångfalden och klimatet!

Projektet Avledning av dikesvatten genomförs som ett samarbete mellan Tapio, Micropolis och John Nurminens Stiftelse

I projektet Avledning av dikesvatten utförs vattenavledning på privat mark i Södra Österbotten (Alavo), Mellersta Österbotten (Halso), Norra Österbotten (Taivalkoski) och södra Lappland (Ranua). Tapio Palvelut Oy ansvarar för planeringen av objekten och John Nurminens Stiftelse för dess genomförande, och Iin Micropolis Oy ansvarar för samarbetet med markägare. Vattnet återförs genom att dämma skogsdiken och öppna avledningsdiken från dem till orörda eller restaurerade torvmarker.

Dessutom främjar projektet en bredare användning av metoden genom att till exempel skapa avtalsmallar som kan användas av planerare av återvätningsåtgärder, markägare och entreprenörer. Avtalstekniska lösningar utvecklas pro bono av Roschier Asianajotoimisto Oy.

Projektet finansieras av miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd. Programmet för effektiverat vattenskydd 2019–2023 är en betydande investering i vattenskydd: målet är en god status i Östersjön och inlandsvattnen. Åtgärderna i programmet syftar till att minska jord- och skogsbrukets näringsbelastning i vattendragen, rengöra vrak från olja, iståndsätta vattendrag och reducera skadliga ämnen i stadsvatten.

I samarbete med

Relaterade nyheter

Haluatko pysyä kartalla Itämeren tilasta?

Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet ensimmäisenä Itämeri-aiheisista tapahtumista, säätiön hankkeiden etenemisestä, merellisistä julkaisuista ja muista kiinnostavista sisällöistä.

Sök