PRESTO

Hankkeessa investoitiin tehostettuun ravinteidenpoistoon kolmen suurimman Itämeren valuma-alueella sijaitsevan valkovenäläisen kaupungin jätevedenpuhdistamoilla Grodnossa, Vitebskissä ja Molodetšnossa. Lisäksi Lidan kaupungissa toteutettiin tehostetun fosforinpoiston tekninen suunnittelu.

PRESTO-hanke (Project on Reduction of Eutrophication of the Sea Today) toteutettiin vuosina 20112014. EU-Itämeriohjelman rahoittamaa PRESTO-hanketta johti Itämeren kaupunkien liitto UBC. John Nurmisen Säätiö vastasi hankkeessa puhdistamoinvestoinneista sekä niiden teknisestä suunnittelusta.

Vuonna 2012 Pöyry Finland teki tekniset suunnitelmat tehostetun ravinteidenpoiston toteuttamiseksi Grodnon, Vitebskin ja Molodetšnon jätevedenpuhdistamoilla. Samalla allekirjoitettiin investointisopimukset vesilaitosten kanssa. Vuonna 2013 vesilaitokset toteuttivat investointien paikallissuunnittelun ja hakivat niille rakennus- sekä ympäristöluvat. Säätiö tuki vesilaitoksia paikallissuunnittelun toteuttamisessa, laitetoimituksiin ja rakennustöihin liittyvien tarjouskilpailujen järjestämisessä sekä sopimusten tekemisessä toimittajien kanssa. Laitteet toimitettiin vesilaitoksille vuosina 20132014, jolloin toteutettiin myös rakennustyöt ja laitteiden asennukset.

Investointien ja teknisten suunnitelmien lisäksi hankkeessa koulutettiin valkovenäläisiä puhdistamoammattilaisia jätevesien puhdistuksen tehostamisessa. Koulutukseen osallistuivat muun muassa Baranovitshin, Polotskin ja Slonimin vesilaitosten henkilökunta sekä valkovenäläisiä suunnitteluorganisaatioita.