Hyppää sisältöön
Etusivu
Mitä teemme
Hankkeet
Rannikkoruokohanke

Rannikkoruokohanke

Rannikkoruokohankkeen tavoitteena on saada aikaan kestävä ja kannattava ruokoarvoketju. Käytännössä edistämme sitä, että niitetty ruokomateriaali saadaan kerättyä hyötykäyttöön, alalle saadaan lisää yrittäjiä ja logistiikkaketju kustannustehokkaaksi. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kuluttajamarkkinoilla olisi tarjolla kestävästi tuotettuja itämeriystävällisiä ruokopohjaisia tuotteita.

Tavoite
Rannikkoruokohankkeen tavoitteena on kierrättää ruokokasvustoon sitoutuneita ravinteita rehevöityneistä rantavesistä maalle.
Aikataulu
2020–2024
Tilanne
Ruokoa kerätty noin 200 ha alueelta eri niittokohteilta ympäri rannikkoa. Ruokoa on toimitettu jatkojalostettavaksi kolmelle eri yritykselle.
Lokaatio
Suomen rannikkoalueet

Ruovikkoa niittämällä poistetaan ravinteita vesistöistä. Kuva: Ilkka Vuorinen

Lisätietoja:

Miksi ruovikoita kannattaa niittää?

Järviruoko (Phragmites australis) on yleinen monivuotinen heinäkasvi , joka kasvaa matalassa vedessä, rannoilla ja kosteikoilla. Rantojen rehevöityminen ja rantalaidunnuksen vähentyminen on kiihdyttänyt ruovikoiden kasvua. Monella matalalla merenlahdella järviruoko on peittänyt alleen kaiken muun kasvuston kymmenien, jopa satojen hehtaarien aloilta.

Niittämällä ruovikkoja ja hyödyntämällä kertynyttä ruokomassaa esimerkiksi kasvualustojen, viherlannoitteiden ja kuivikeaineiden valmistuksessa, rantavesistä saadaan poistettua ravinteita. Tiheään järviruokokasvustoon sitoutuu huomattavia määriä Itämerta rehevöittäviä ravinteita. Yhden hehtaarin ruovikko voi sisältää jopa 10 kg fosforia, 100 kg typpeä ja yli kaksi tonnia hiiltä.

Läpitunkemattomien ruokotiheikköjen avaaminen lisää myös rantojen virkistyskäytön mahdollisuuksia ja tuo takaisin hävinneitä perinnemaisemia. Ruovikoiden niitot suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ruovikkoympäristöihin erikoistuneille lajeille jää riittävästi elintilaa. Tutustu hankkeen pelisääntöihin.

Ruokomassan hyödyntämisellä on positiivisia ilmastovaikutuksia, koska sillä voidaan korvata runsaasti hiilipäästöjä aiheuttavan turpeen ja uusiutumattomista raaka-aineista valmistetun kivivillan käyttöä. Lisäksi ruokokasvuston poistaminen vähentää ilmastonmuutosta kiihdyttävän metaanin vapautumista rantaveteen mädäntyvästä ruokomassasta.

Tarjoamme tukea ruo’on keruuseen ja hyötykäyttöön

Tarjoamme niittoja toteuttaville tahoille (esimerkiksi osakaskunnille, kyläyhdistyksille ja muille paikallistoimijoille) tukea ruokomateriaalin keruun ja välivarastoinnin kustannuksiin. Tuki on 620 €/ha niitettyä ja kerättyä ruovikkohehtaaria kohden. Edellytyksenä on, että niittoala on vähintään 4 ha tiheää ruovikkoa, niittokohde on merenrannalla ja niiton toteuttava taho pystyy itse hankkimaan ruokomateriaalin vastaanottajan, esimerkiksi paikallisen viljelijän. Vuoden 2024 tukihaku on auki: hae keruutukea täyttämällä lomake viimeistään 25.6.

Tuki maksetaan, kun John Nurmisen Säätiö on saanut ruokomateriaalin vastaanottajan ilmoituksen materiaalin vastaanotosta, sisältäen tiedon materiaalin määrästä (m³), ja hakija on toimittanut Säätiölle tiedon toteutuneesta niittoalasta sekä kartan, jolle toteutunut leikkuuala on merkitty.

Kesällä ja syksyllä niitetty ruoko soveltuu esimerkiksi maanparannusaineeksi ja lannoitteeksi, rehuksi, katemateriaaliksi ja biokaasun tuotantoon. Tietoa järviruo’on peltokäytöstä täältä.

Varsinaisen niiton kuluihin voi hakea lisäksi avustusta ELY-keskuksen vesienhoidon avustushaussa. ELY:n avustus kattaa yleensä 50 prosenttia niittoprojektin kuluista. Vuoden 2023 avustusten hakuaika on päättynyt marraskuussa 2022.

Monella matalalla merenlahdella järviruoko on peittänyt alleen kaiken muun kasvuston kymmenien, jopa satojen hehtaarien aloilta. Kuva: Ilkka Vuorinen

Etsimme yhteistyökumppaneiksi ruo’on hyödyntämisestä kiinnostuneita yrityksiä

Kesällä ja syksyllä niitettyä vihreää ruokoa voidaan hyödyntää esimerkiksi turvetta korvaavana materiaalina kasvualustoissa, tai biokaasutuotannossa. Talvella niitetty ruoko sopii mm. kuivikkeeksi, katemateriaaliksi tai sitä voidaan hyödyntää rakennusmateriaalina tai lämmöntuotannossa. Ruokomurskaa voi hyödyntää myös monessa käytössä, pakkausmateriaalissa puukuidun tapaan. Ruokomateriaalin hyödyntämisestä kiinnostuneet tai ruovikon leikkuupalveluita tarjoavat yritykset voivat olla yhteydessä meihin.

Ratkomme ruovikoiden hyödyntämisen pullonkauloja yhteistyössä alan yritysten ja sidosryhmien kanssa. Kuva: Ilkka Vuorinen

Rannikkoruokohankkeessa edistetään ruo’on kestävää hyötykäyttöä

Hanke käynnistyi vuonna 2020 10 ha niittokokeilulla yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Vuonna 2021 jatkoimme yhteistyötä Metsähallituksen kanssa ja aloitimme yhteistyön myös ELY-keskusten kanssa. Mukaan saatiin 6 eri niittokohdetta Porista Kotkaan, joilta saatiin kerättyä ruokoa yhteensä 60 ha alueelta.  Metsähallitus ja ELY-keskukset toteuttavat niittoja ruovikoituneilla luonnonsuojelualueilla, joissa ruokoa niittämällä pyritään kunnostamaan rantaelinympäristöjä sekä ennallistamaan lintukosteikoita. Vuonna 2022 yhteistyötä laajeni myös kuntiin ja vesiosakaskuntiin. Ruoko kerättiin yhdeltätoista kohteelta yhteensä reilun sadan hehtaarin alalta.

Ruokoa on toimitettu jatkojalostettavaksi kolmelle eri yritykselle: Biolanille, Kekkilälle ja Kiteen Madolle ja Mullalle. Yrityksillä on käynnissä tuotekehitystä, jossa ruokomateriaalia jalostetaan mm. puutarhakäyttöön sopivaksi kasvuturvetta korvaavaksi multatuotteeksi.

Ratkomme ruovikoiden hyödyntämisen pullonkauloja yhteistyössä alan yritysten ja sidosryhmien kanssa. Rannikkoruokohankkeen tavoitteena on vauhdittaa ruokomassan hyödyntämistä ja jatkojalostusta, korjuuyrittäjyyden kasvua sekä alan liiketoimintamallien rakentumista niin, että tulevaisuudessa ruokoa voidaan hyödyntää kestävästi ja markkinaehtoisesti.

Niittokohteiden suunnittelu ja niittojen toteutus kestävästi – ”pelisäännöt”

 • Koneellinen niitto vaatii aina ilmoituksen ELY-keskukselle ja maanomistajalle, vähintään 1 kk ennen työn aloitusta.
 • Natura- tai luonnonsuojelualueilla niittoihin tarvitaan lupa ELY-keskukselta.

 • Niittoja ei tulisi ajoittaa lintujen pesimäaikaan, vaan ne tulisi toteuttaa pesimäajan ulkopuolella, heinäkuun jälkeen, etenkin linnustollisesti arvokkaissa kohteissa (selvitettävissä alueellisesta ELY-keskuksesta).
 • Ruovikossa pesivien lintujen tärkeimmät pesintäalueet on tarpeen mukaan rajattava kokonaan niittojen ulkopuolelle (talviniittokin voi haitata ruovikossa pesiviä lajeja).

 • Ennen ranta-alueille kohdistuvia toimenpiteitä (esim. ruovikon niitto tai ruoppaus) tulee selvittää ELY-keskuksesta, onko suunnitellussa kohteessa tai sen lähiympäristössä tiukasti suojeltavien lajien elinympäristöjä, jotka voivat asettaa rajoituksia toimenpiteiden toteutukselle.
 • Viitasammakon elinympäristöissä ruovikon mahdollinen koneellinen niitto vedestä tai rannalta tulisi toteuttaa talvikaudella (jäältä), marras-maaliskuussa.

 • Suurimman ravinnepoistuman saavuttamiseksi tehokkainta on niittää vedessä kasvava ruovikko loppukesällä (elokuussa), jolloin elävään ruokobiomassaa on sitoutuneena suurin määrä ravinteita. Talviruo’ossa ravinteita on vähemmän.
 • Kasvukauden alussa toteutettu niitto saattaa aiheuttaa varastoituneiden ravinteiden ”pumppautumista” juuristosta veteen.

Jokisuissa kasvavien ruovikkojen pysyvää taannuttamista tiheästi toistuvilla niitoilla tulisi välttää, sillä ruovikot toimivat jokien kuljettaman kiintoaineen ja ravinteiden pidättäjinä.

 • Leikkuussa käytettävä kalusto on valittava kohteeseen soveltuvasti, jotta vältettäisiin esimerkiksi ravinteiden vapautuminen ranta-alueiden pohjasedimentistä.
 • Leikattu ruoko on kuljetettava pois vedestä ja rannalta.
 • Niiton suunnitteluvaiheessa tulisi ottaa etukäteen huomioon niittokohteen sijainti, sopivan välivarastointipaikan löytyminen lähialueelta ja riittävät kulkuyhteydet ruokomassan poiskuljetusta varten.
 • Ruo’olle tavoiteltu hyötykäyttö voi vaikuttaa niiton toteutukseen, ja käyttötarkoitus on siksi hyvä ottaa huomioon jo niiton suunnittelussa.


Hankkeeseen liittyvät materiaalit

Haluatko pysyä kartalla Itämeren tilasta?

Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet ensimmäisenä Itämeri-aiheisista tapahtumista, säätiön hankkeiden etenemisestä, merellisistä julkaisuista ja muista kiinnostavista sisällöistä.

Haku