Sustainable Biogas

Biokaasu on ilmastoystävällinen energiamuoto. Se voi kuitenkin aiheuttaa riskin ravinteiden pääsemisestä vesistöihin, jos tuotannossa syntyvien mädätteiden ja biokaasulaitosten jätevesien käsittelyä ei ole suunniteltu huolellisesti. EU:n Interreg Central Baltic –ohjelman rahoittaman hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun kestävyyttä vesiensuojelun näkökulmasta ja vähentää ravinnepäästöjä sen koko elinkaaren aikana, ottaen huomioon raaka-aineet, polttoaineen tuotannon ja ravinnepitoisten sivuvirtojen kierrätyksen ja loppusijoituksen.

Tavoite
Tavoite
Ravinteiden hallinnan parantaminen 30 biokaasulaitoksella
Aikataulu
Aikataulu
2020
2022
Tilanne
Tilanne
Ravinnekartoitukset tehty ja vesistöystävällisen biokaasutuotannon suositukset laadittu.

Sustainable Biogas -hanke pureutuu toistaiseksi vähän esillä olleeseen haasteeseen: ilmastoystävällisen biokaasun tuotantoon liittyy rehevöittävien ravinnepäästöjen riski. Tätä voidaan vähentää kiinnittämällä huomiota mädätteiden kierrätykseen ja loppusijoitukseen sekä tuotannossa syntyvien jätevesien käsittelyyn. Näin voidaan minimoida ravinteiden joutuminen vesistöihin ja Itämereen.

John Nurmisen Säätiö sekä biokaasun tuottajat ja ympäristöviranomaiset Suomessa ja Latviassa edistävät yhteistyössä ilmastoystävällisen biokaasun kestävyyttä vesiensuojelun näkökulmasta. Sustainable Biogas -hankkeessa luodaan yhteistyössä biokaasusektorin ja eri sidosryhmien kanssa keinoja ravinnevirtojen parempaan hallintaan.

Fokuksessa erityisesti Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa ja Zemgalen alue

Hankkeessa vähennetään biokaasun tuotantoon liittyviä ravinnepäästöjä vesistöihin lisäämällä tietoisuutta biokaasuntuotannossa syntyvistä ravinteista sekä luomalla biokaasulaitoksille ja viranomaisille ravinnevirtojen hallintaa parantavia työkaluja ja toimintatapoja. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa suunnittelussa ja biokaasulaitosten ympäristölupien antamisessa. Lisäksi hanke edistää biokaasun tuotannosta syntyvien ravinnepitoisten mädätteiden kestävää ja turvallista hyödyntämistä kierrätyslannoitteina.

Toimenpiteitä toteutetaan kolmella alueella: Varsinais-Suomessa, Zemgalen alueella Latviassa ja Ahvenanmaalla. Kaikilla kolmella alueella on biokaasuntuotannon lisäksi ylitarjontaa ravinteista muun muassa intensiivisen eläintuotannon vuoksi, samalla kun peltojen ravinnepitoisuudet ovat korkealla tasolla, mikä lisää ravinnepäästöjen riskiä vesistöihin.

Tavoitteena on parantaa ravinteiden hallintaa ja vähentää päästöjä noin 30 olemassa olevalla biokaasulaitoksella sekä useissa vasta suunnitteilla olevissa laitoksissa. Lisäksi tuloksia hyödynnetään koko Itämeren alueella biokaasun tuotannon ravinnepäästöjen vähentämiseksi.

Hankkeen tuloksena syntyy viranomaiselle ja laitoksille suunnattuja ohjeita mädätteiden ja rejektivesien käsittelyyn sekä kolme alueellista suunnitelmaa, joilla parannetaan Varsinais-Suomen, Zemgalen ja Ahvenanmaan ravinnetasapainoa. Lisäksi hankkeessa rakennetaan latvialaisten ja suomalaisten asiantuntijoiden voimin kierrätyslannoitteiden laatujärjestelmä Latviaan ja kehitetään edelleen Suomessa jo olemassa olevaa laatujärjestelmää. Hankkeessa myös laaditaan suunnitelmat jätevesilietteen ja siitä tuotettujen mädätteiden käyttömahdollisuuksista tulevaisuudessa sekä Suomeen että Latviaan.

John Nurmisen Säätiö toteuttaa hankkeen yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n, Latvian valtiollisten ympäristöpalvelujen sekä Latvian biokaasuyhdistyksen kanssa. EU:n Interreg Central Baltic -ohjelma rahoittaa hanketta yhteensä 1.06 miljoonalla eurolla.

Hanke toteutetaan runsaan kahden vuoden aikana ja sen tulokset ovat käytettävissä kesällä 2022.

Sustainable Biogas -loppuwebinaari 15.6.2022

Kuinka ravinteiden hallintaa tulisi parantaa biokaasulaitoksissa, ja miksi mädätteiden käyttöä tulisi suunnitella myös alueellisella tasolla? Miten kierrätysravinteiden markkinat avataan, ja millaisia mahdollisuuksia jätevesipohjaisten biomassojen käytöllä on?

Näitä kysymyksiä on selvitetty Sustainable Biogas-hankkeessa, jonka päätöswebinaarissa 15.6.2022 kuulimme suosituksia kestävämmän biokaasun tuotannon edistämiseksi ravinteiden hallinnan näkökulmasta.

Voit katsoa tallenteen webinaarista alla olevalta videolta.

Ohjelma:

  • Alkusanat, toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt, John Nurmisen Säätiö
  • Biokaasun tulevaisuus, ja energian sekä lannoitteiden huoltovarmuus Suomessa, ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, maa-ja metsätalousministeriö
  • Biokaasulaitosten ravinteiden hallinnan ohjeet ja kierrätysravinteiden markkinoiden kehittäminen/ CASE Laatulannoite-järjestelmä, toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
  • Kommenttipuheenvuorot: viljelijä Kari Mutkala ja kehityspäällikkö Katja Alhonoja, Gasum
  • Ravinteiden hallinnan uudet työkalut, sekä kestävän biokaasuntuotannon kansallisen ja alueellisen tason kehittämisehdotukset, ylitarkastaja Pekka Paavilainen, Varsinais-Suomen ELY-keskus
  • Experiences and findings from Latvia, projektipäällikkö Alise Sierina, Latvian State Environmental Services
  • Hankkeen johtopäätökset ja suositukset päättäjille, projektipäällikkö Anna Saarentaus, John Nurmisen Säätiö
  • Kommenttipuheenvuoro: ylijohtaja, Leena Ylä-Mononen, ympäristöministeriö
  • Rahoittajan terveiset, projektipäällikkö Samu Numminen, Interreg Central Baltic Program

Webinaari biokaasulaitosten ravinnekierrätyksestä, sijoittamisesta ja luvituksesta

John Nurmisen Säätiö järjesti Sustainable Biogas -webinaarin 11.9.2020. Webinaarissa käsiteltiin mm. seuraavia aiheita: Miten biokaasulaitosten tarjoama mahdollisuus ravinteiden kierrätykseen voitaisiin hyödyntää paremmin ja mitä muutoksia siihen tarvitaan? Mihin biokaasulaitosten sijoittamisessa ja luvituksessa erityisesti tulisi kiinnittää huomiota? Mitä ongelmia mädätteiden käyttöön liittyy ja miten niitä voidaan ratkaista? Tervetuloa kuulemaan puheenvuoroja biokaasun tuotannon ravinnehaasteista ja -ratkaisuista sekä työn alla olevista ratkaisumalleista.

Voit katsoa webinaaritallenteen oheisesta videosta.

Lisätietoja:

Maija Salmiovirta
Projektipäällikkö
John Nurmisen Säätiö
maija.salmiovirta(at)jnfoundation.fi

Kuva: Marjukka Porvari

Central Baltic Programme

EU flag