Sustainable Biogas

Hanke edisti biokaasun kestävyyttä vesiensuojelun näkökulmasta. Hankkeessa tuotettujen ohjeiden avulla on mahdollista vähentää ravinnepäästöjä koko biokaasutuotannon elinkaaren aikana, ottaen huomioon raaka-aineet, polttoaineen tuotannon ja ravinnepitoisten sivuvirtojen kierrätyksen ja loppusijoituksen.

Tavoite
Tavoite
Hankkeen tavoitteena oli ravinteiden hallinnan parantaminen 30 biokaasulaitoksella.
Aikataulu
Aikataulu
2020
2022
Tilanne
Tilanne
Hankkeessa laadittiin kehityssuunnitelmat ja ohjeet sekä politiikkasuositukset parempaan ravinteiden hallintaan.

Biokaasu on ilmastoystävällinen energiamuoto. Se voi kuitenkin aiheuttaa riskin ravinteiden pääsemisestä vesistöihin ja Itämereen, jos tuotannossa syntyvien ravinnepitoisten mädätteiden sekä biokaasulaitosten jätevesien käsittelyä ei ole suunniteltu huolellisesti. Sustainable Biogas –hankkeessa toteutetut työkalut ja ohjeet ohjaavat sekä biokaasun tuottajia, että viranomaisia parempaan ravinteiden hallintaan.

John Nurmisen Säätiö johti Sustainable Biogas -hanketta vuosina 2020–2022. Hanke toteutettiin yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n, Latvian valtiollisten ympäristöpalveluiden sekä Latvian biokaasuyhdistyksen kanssa. EU:n Interreg Central Baltic -ohjelma rahoitti hanketta yhteensä 0,8 miljoonalla eurolla.

Biokaasulaitosten sijainti ja luvitus sekä mädätteiden käyttö ovat avainasemassa vesiensuojelussa

Hankkeen tulosten mukaan kestävä ravinteiden hallinta vaatii huolellista harkintaa biokaasulaitosten suunnittelussa, lupia myönnettäessä ja laitoksen operoinnissa. Huomioitavia seikkoja ovat esimerkiksi alueellinen ravinnetasapaino, raaka-aineiden ja mädätteiden varastokapasiteetti sekä se, ettei mädätteitä levitetä pelloille liikaa suhteessa kasvien ravinnetarpeisiin.

Sustainable Biogas -hankkeessa työkaluiksi kehitettiin ravinnekartat ja ravinteidenhallintasuunnitelmat. Ravinnekarttojen avulla löydettiin ravinteiden ylituotantopisteet ja alueet, joille ravinteita voitaisiin haitattomasti levittää. Hankkeen kartoitukset tehtiin ravinneylijäämän kanssa painivilla alueilla Latvian Zemgalessa, Ahvenanmaalla ja Lounais-Suomessa

Hanke kokosi yleisiä suosituksia biokaasun tuottajille ja viranomaisille, jotta vesistöystävällistä biokaasutuotantoa voitaisiin harjoittaa ympäri Itämeren.

Kierrätysravinteiden ja puhdistamolietteen käsittelyn kehittämisellä voidaan vähentää ravinnepäästöjä

 Hankkeessa edistettiin myös biokaasun tuotannosta syntyvän mädätteen hyödyntämistä kierrätyspohjaisissa lannoitevalmisteissa. Huomattava osa maataloudessa käytettävistä mineraalilannoitteista voitaisiin korvata kierrätyspohjaisilla vaihtoehdoilla. Kehittämällä kierrätysravinteiden laatua ja markkinoita voidaan vähentää myös riskiä biokaasun tuotannossa syntyvien ravinteiden päätymisestä vesistöihin.

Kierrätysravinteiden kysynnän kasvattamiseksi hankkeessa rakennettiin kierrätyslannoitteiden laatujärjestelmä Latviaan ja kehitettiin edelleen Suomessa jo käytössä olevaa laatujärjestelmää.

Biokaasun tuotannossakin käytettäviä jätevesilietteitä ei kuitenkaan aina haluta pelloille, vaan osa kuluttajista ja elintarviketeollisuudesta suhtautuu niiden käyttöön kielteisesti. Hankkeessa toteutettiin Suomen jätevesilietteen käsittelymenetelmien vertailu, jossa arvioitiin niiden tehokkuutta saastumisen ehkäisemisen, ravinteiden kierrättämisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmista. Vertailu osoitti, ettei toistaiseksi mikään menetelmä ole ylivertainen toisiin nähden.

Kaikki hankkeessa tuotetut kehityssuunnitelmat ja politiikkasuositukset löytyvät hankkeen verkkosivuilta: sustainablebiogas.eu

Hankkeen tuloksia esiteltiin webinaarissa kesäkuussa 2022. Katso tallenne alta.

Lisätietoja:

Maija Salmiovirta
Projektipäällikkö
John Nurmisen Säätiö
maija.salmiovirta(at)jnfoundation.fi