Pietarin jäteveden­puhdistamot

Säätiön ja Pietarin vesilaitoksen yhteishankkeessa käynnistettiin vuosina 2005-2011 jätevesien tehostettu fosforinpoisto Pietarin kolmella suurimmalla puhdistamolla. Hankkeen valmistuttua Suomenlahden vuotuinen leville käyttökelpoinen fosforikuorma pieneni noin 30%.

Säätiö aloitti Pietarin suurten puhdistamoiden fosforinpoiston tehostamisen yhteistyössä Pietarin vesilaitoksen kanssa vuonna 2005, jolloin allekirjoitettiin aiesopimus fosforinpoiston tehostamisesta Pietarin kolmella suurimmalla puhdistamolla – Keskisellä, Lounaisella ja Pohjoisella puhdistamolla. Säätiön roolina hankkeissa oli investointien tekninen suunnittelu, suomalaisen ja venäläisen suunnittelutyön koordinointi, hankintojen johtaminen sekä laitteiden hankinta ja toimitus puhdistamoille.  Pietarin vesilaitos vastasi hankkeiden paikallissuunnittelusta, luvituksesta, rakennustöistä ja laitteiden asennuksista.

Keskisen ja Lounaisen puhdistamon hankkeiden rahoitukseen osallistui myös Suomen ympäristöministeriö. Pohjoisen puhdistamon hankkeesta osan rahoitti Ruotsin valtion SIDA (Swedish International Development Co-operation Agency). Säätiön kokonaiskustannukset Pietarin suurten puhdistamoiden hankkeessa olivat noin 2,5 M euroa.

Pietarin Keskisen jätevedenpuhdistamon tehostettu fosforinpoisto saatiin valmiiksi vuonna 2009 ja vuonna 2010 käynnistettiin Lounaisen ja Pohjoisen puhdistamon fosforinpoiston toteutus. Lounaiselle puhdistamolle toimitettiin viimeiset tarvittavat laitteet toukokuussa 2010, minkä jälkeen Pietarin vesilaitos asensi laitteet. Työ Pohjoisella puhdistamolla saatiin valmiiksi kesällä 2011.