BEST-hanke

Hankkeen tavoitteena oli tehostaa teollisten jätevesien puhdistusta kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla parantamalla teollisuuden, puhdistamoiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä ja osaamista.

Tavoite
Tavoite
Tehostaa teollisten jätevesien käsittelyä.
Aikataulu
Aikataulu
2017
2020
Tilanne
Tilanne
Suositukset julkaistu ja ympäristöinvestoinnit otettu käyttöön.

Itämeren alueen teollisten jätevesien käsittelyä selvittäneessä BEST-hankkeessa (Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment) selvisi, että kunnallisille puhdistamoille päätyy koko Itämeren alueella edelleen teollisia jätevesiä, jotka huonontavat puhdistustulosta ja lisäävät haitallisten aineiden sekä ravinteiden päästöjä Itämereen.

BEST-hankkeessa tätä ongelmaa lähdettiin ratkaisemaan osaamisen parantamisen sekä investointien avulla. Hankkeessa luotiin suositukset teollisuusjätevesien käsittelyyn kunnallisilla puhdistamoilla, tunnistettiin kansallisia toimenpidetarpeita ja keskusteltiin haasteista ja ratkaisukeinoista Itämeren eri maissa järjestetyissä tapahtumissa. Teollisuusjätevesien laatua ja puhdistustulosta parantavia investointeja toteutettiin Virossa, Latviassa ja Puolassa.

Yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi nousi teollisuuden, viranomaisten ja vesilaitosten välisen yhteistyön parantaminen. Toimivalla yhteistyöllä voidaan paitsi ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä myös varmistaa nopea reagointi häiriöihin. Sitä kautta turvataan puhdistusprosessin toimivuus jätevedenpuhdistamolla ja vähennetään ravinteiden ja vaarallisten aineiden kuormitusta Itämereen.

Hankkeen tuloksia esiteltiin loppuwebinaareissa Itämeren alueen maissa syyskuussa 2020. Katso tallenne Suomen webinaarista alta.

Tutustu hankkeen luomiin suosituksiin ja säätiön julkaisemaan uutiseen.

BEST-hanke toteutettiin vuosina 2017–2020 yhteensä 16 suomalaisen, virolaisen, latvialaisen, puolalaisen ja venäläisen partneriorganisaation voimin. Hankkeen vetäjänä toimi Helsingin kaupunki ja sen rahoitti EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelma. BEST on EU:n Itämeristrategian lippulaivahanke. Tutustu BEST-hankkeeseen osoitteessa https://bestbalticproject.eu.