VALVE-metsähanke

John Nurmisen Säätiö, Metsähallitus sekä yksityiset metsänomistajat etsivät VALVE-metsähankkeessa kustannustehokkaita, kuormitusta vähentäviä ratkaisuja ja käytäntöjä turvemaiden metsätalouden vesiensuojeluun valuma-aluekohtaisen suunnittelun ja yhteistyön keinoin.

Tavoite
Tavoite
Vesistöystävällistä metsänhoitoa valuma-aluetason suunnittelulla
Aikataulu
Aikataulu
2021
2023
Tilanne
Tilanne
Tilanjoen vesistöystävällisen metsänhoidon suunnitelmaa toteutetaan ja vesistövaikutuksia seurataan.

Neljäsosa Suomen puustosta kasvaa turvemailla. Turvemaiden metsäojitusalueet ovat uusimpien tutkimusten valossa osoittautuneet merkittäviksi vesistöjä kuormittavien ravinne-, kiintoaine- ja humuspäästöjen lähteeksi, ja metsätalouden vesistökuormitus on kaikkiaan moninkertaisesti suurempaa kuin aiemmin arvioitiin. Turvemaiden metsäojitusalueilta valuu vesistöihin ravinteita, kiintoainetta, humusta ja liukoista hiiltä. Metsätalouden vesistövaikutukset näkyvät sisävesien lisäksi myös Itämeressä.

Metsätalouden vesistövaikutusten vähentämiseen on olemassa paljon hyviä menetelmiä, käytäntöjä ja suunnittelutyökaluja. Valuma-aluetason tarkastelu mahdollistaa niiden hyödyntämisen metsätalouden vesiensuojelun kannalta tärkeiden alueiden tunnistamisessa ja kustannustehokkaiden toimenpiteiden suunnittelussa. Vesistöystävälliseen metsänhoitoon voidaan yhdistää myös muita metsän käyttöön liittyviä tavoitteita. Esimerkiksi riistan- ja luonnonhoidon tavoitteet sopivat yleensä hyvin yksiin vesiensuojelutavoitteiden kanssa.

VALVE-metsähankkeessa pilotoidaan valuma-aluetason vesistöystävällisen metsänhoidon suunnittelua Tilanjoella Pohjois-Pohjanmaan Utajärvellä yhteistyössä alueen yksityismetsänomistajien ja valtion maita hallinnoivan Metsähallituksen kanssa. Tilanjoelle laaditaan valuma-aluesuunnitelma, jossa arvioidaan jokeen kohdistuvaa nykyistä ja tulevaa ravinnekuormitusta ja esitetään keinoja ravinnekuormituksen leikkaamiseksi. Tavoitteena on säilyttää luontoarvoiltaan ainutlaatuinen Tilanjoki nykyisessä, erinomaisessa kunnossaan.

Valuma-aluesuunnitelmaa toteutettaessa hankkeeseen osallistuville yksityismetsänomistajille korvataan vesiensuojelun tehostamisesta aiheutuvia lisäkustannuksia sekä kompensoidaan vesiensuojelutoimista mahdollisesti aiheutuvia tulonmenetyksiä. Samanaikaisesti Metsähallitus toteuttaa vastaavia vesienhoitotoimia valtion mailla. Toimien vaikutusta Tilanjoen vedenlaatuun pyritään seuraamaan ottamalla Tilanjoesta ja ojaverkoston pääuomista säännöllisesti vesinäytteitä.

Hankkeessa laadittu Tilanjoen valuma-alueen vesistöystävällisen metsänhoidon suunnitelman loppuraportti on luettavissa täällä. Suunnitelman laati Rokua-Paljakan metsänhoitoyhdistyksen metsäneuvoja Aino Hyttinen yhteistyössä hankkeen projektiryhmän ja alueen metsänomistajien kanssa.  

Hankkeessa teetettiin Tilanjoen valuma-alueen vesiensuojelurakenteiden sijoittelun avuksi myös paikkatietoanalyysi, jonka laati Tapion metsätietoasiantuntija Mikko Niemi. Paikkatietoanalyysin tuloksiin voi tutustua täällä

Vuonna 2021 käynnistyneen VALVE-metsähankkeen toteuttavat John Nurmisen Säätiö, Metsähallitus ja Tilanjoen valuma-alueen metsänomistajat. Hanketta rahoittavat John Nurmisen Säätiö, Metsähallitus sekä maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat:

Markku Ekdahl, MTK
Aino Hyttinen, Rokua-Paljakan metsänhoitoyhdistys
Samuli Joensuu, Tapio
Antti Otsamo, Metsähallitus
Ulla Rosenström, John Nurmisen Säätiö
Jaana Rintala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Markus Saari, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Arto Tolonen, Metsähallitus
Matti Välimäki,  Suomen Metsäkeskus
Aleksi Räsänen, Luonnonvarakeskus

Lisätiedot:

Anna Saarentaus
VALVE-metsähankkeen projektipäällikkö,
John Nurmisen Säätiö
puh. 040 719 0208
anna.saarentaus(at)jnfoundation.fi

Markku Lehtelä
Luonnonhoidon asiantuntija
Metsähallitus Metsätalous Oy
puh. 040 718 2561
markku.lehtela(at)metsa.fi

Markus Saari
Johtava vesitalousasiantuntija
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
puh. 050 351 3133
markus.saari(at)ely-keskus.fi